Nha Trang - Đà Lạt
4 ngày 4 đêm
3,990,000 
Vĩnh Hy - Ninh Chữ
2 ngày 2 đêm
2,090,000 
Đà Lạt
3 ngày 2 đêm
1,688,000